Enheten för pedagogisk utveckling (EPU)

 

Grundkurs i högskolepedagogik (3v)

En pedagogisk grundkurs som syftar till att utveckla deltagarna i deras lärarroll, ge en medveten pedagogisk grund att stå på.

Målgrupp
Målgrupp är nya lärare och lärare som ännu inte genomgått pedagogisk grundkurs, doktorander och övrig undervisande personal vid SLU.

Övergripande lärandemål
Att kursdeltagarna ska ha utvecklat kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som grund för att arbeta professionellt som lärare inom högskolan.

Lärandemål
Kursdeltagaren förväntas efter avslutad kurs kunna:

  • Reflektera över den egna lärarrollen, till exempel angående kunskapssyn och förhållningssätt mot studenter.
  • Redogöra för hur du som lärare kan arbeta med hållbar utveckling, jämställdhet och internationalisering i din undervisning.
  • Planera olika undervisningsmoment och motivera sitt val av lärandemål, examinationsformer och läraktiviteter..
  • Redogöra för den egna institutionens placering i universitetets organisation samt reflektera över den egna institutionens kultur och lärmiljö i relation till uppdraget som lärare.
  • Kommunicera ett budskap genom muntlig framställning.
  • Genom att kritiskt granska en undervisningssituation problematisera didaktiska frågeställningar.
  • Beskriva hur grupper fungerar i olika undervisningssituationer.

Omfattning:
Kursen motsvarar 3 veckors heltidsarbete. Den är poänggivande för doktorander.

Förkunskaper
Inga.

Språk
Svenska

Pris
5100 kr faktureras vid antagning, återbetalas ej. En avgift för kurslitteraturen tillkommer.
Kursen och kurslitteraturen är gratis för doktorander vid SLU.

För ytterligare information, kontakta:
epu@slu.se

Pris för denna kurs: 5100

 

Kurstillfällen

Tillfälle
GUP 24:2
Plats
Uppsala
Kursdatum
27-28 aug, 3-4 okt, 7-8 nov 2024
Sista anmälning
2024-04-15
Anmälan