Enheten för pedagogisk utveckling (EPU)

 

Att utbilda för kritiskt tänkande och kritikalitet (2 v)

Kritiskt tänkande och kritiskt förhållningssätt är centrala begrepp i högre utbildning. Examensmålen i högskoleförordningen genomsyras av olika former av kritikalitet och inom akademin är ”kritiskt förhållningssätt” och ”kritiskt tänkande” honnörsord. Men vad innebär egentligen att förhålla sig kritiskt? Kan man tänka kritiskt på olika sätt? Varför är kritikalitet viktig? Och inte minst: Vad krävs för att utbildning ska bidra till utvecklingen av ett kritiskt förhållningssätt? eller kan utbildning, under vissa omständigheter, till och med hämma den kritiska förmågan?

I den här kursen får deltagarna arbeta med flera olika perspektiv på vad det innebär att vara kritisk och att ha ett kritiskt förhållningssätt. Vi reflekterar också över hur vi som lärare kan bidra till utvecklingen av studenternas, och våra egna, möjligheter att vara kritisk och tänka och agera kritiskt.

Kursen ges i samarbete med Södertorns högskola.

Lärandemål
Kursdeltagaren förväntas efter avslutad kurs kunna:
-Diskutera några, i grunden olika, former av kritikalitet
-Redogöra för några förutsättningar för att utbildning ska stimulera studenternas kritiska utveckling
-Reflektera över tillämpningen av flera olika kritiska perspektiv i en given situation

Omfattning:
Kursen motsvarar två veckors heltidsstudier och har tre sammankomster varav två som äger rum i Ultuna och en på Södertorns högskola.

Förkunskaper
För att antas till kursen krävs grundkurs i högskole- pedagogik eller motsvarande högskolepedagogisk utbildning.

Pris för denna kurs: 3400 kr

 

Kurstillfällen

Tillfälle
Kritisk 24:1
Plats
Uppsala
Kursdatum
8 feb, 14 mars och 18 april 2024
Sista anmälning
2024-01-15
Anmälan